Όροι Χρήσης


Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο eMetafores.gr.

Προοίμιο

Η παρούσα σύμβαση - Γενικοί Όροι Χρήσης - του eMetafores.gr συμπεριλαμβανομένων των όρων περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων - Ιδιωτικό Απόρρητο ισχύουν για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου eMetafores.gr κι ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών των χρηστών και των μελών, φυσικών ή νομικών προσώπων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών του eMetafores.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στον ιστότοπο και η χρήση των υπηρεσιών του eMetafores.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης.

Τα εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες - Επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους της σύμβασης που ακολουθεί. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους Χρήσης, ανεξάρτητα από το αν επιλέξετε ή όχι να γίνετε μέλος. Οι όροι αυτοί μπορούν να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας το παρόν. Θα πρέπει να επισκέπτεστε τη σελίδα από καιρό σε καιρό, να μελετάτε την τρέχουσα έκδοση των όρων, επειδή είναι δεσμευτική για εσάς. Συγκεκριμένες διατάξεις στους όρους μπορεί να αντικατασταθούν από ρητά ορισμένες νομικές προκηρύξεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας σύμβασης χρήσης που ακολουθούν, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών του eMetafores.gr, κατά την είσοδο - επίσκεψη σας στον ιστότοπο eMetafores.gr και πριν από την όποια χρήση του περιεχομένου του και των παρεχόμενων του υπηρεσιών.

Τα εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες - Επισκέπτες του ιστότοπου eMetafores.gr συμπεριλαμβανομένων λοιπών ιστοσελίδων του και των υπηρεσιών τους, δίνουν τη συγκατάθεση τους και αποδέχονται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και ισχύουν για το σύνολο των ιστοσελίδων αυτού, ήτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για το εκάστοτε περιεχόμενο τους, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Το παρακάτω συμφωνητικό χρήστη ισχύει για όλους όσους θα εγγραφούν ή επισκέπτονται το eMetafores.gr την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και από την ημερομηνία εγγραφής.

Τα εγγεγραμμένα Μέλη - Χρήστες - Επισκέπτες του ιστότοπου eMetafores.gr δηλώνουν ρητά και δεσμεύονται ότι δεν θα προσπαθήσουν να κατοχυρώσουν οποιοδήποτε όνομα χώρου (domain name) που να περιλαμβάνει τη λέξη eMetafores. Δεν θα χρησιμοποιήσουν τη λέξη eMetafores ή οποιαδήποτε παραλλαγή που περιλαμβάνει τη λέξη eMetafores που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με αυτή στο google adwords ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια υπηρεσία διαφήμισης στο internet.

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείονται δε άτομα κάτω των 18 ετών. Τα μέλη δηλώνουν ότι αυτά και οποιαδήποτε άτομα που συνδέονται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση και που θα συμμετέχουν σε μια συναλλαγή δεν έχουν καταδικαστεί για ένα έγκλημα που σχετίζεται με τον κλάδο των μεταφορών ή της μεταφοράς ή της επιχείρησης μεταφορών. Επιπλέον, εγγυούνται ότι δεν υφίστανται σήμερα διώξεις κάθε είδους (π.χ. ποινικές, διοικητικές κ.λπ.) εναντίον τους, που θα τους εμποδίσουν από την εκτέλεση μιας συναλλαγής στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ή από τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι αληθή και πλήρη. Σε περίπτωση εγγραφής εταιρίας θα πρέπει να αναφέρεται πάντα μαζί με τα υπόλοιπα το όνομα του υπευθύνου επικοινωνίας και η πλήρης επωνυμία της εταιρείας.

α. Γενικοί όροι Χρήσης

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι η contact@emetafores.gr Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι μία περιοχή στην οποία συναντώνται τα Εγγεγραμμένα Μέλη, δηλαδή αφενός μεν οι Χρήστες, οι οποίοι αναζητούν μεταφορική εταιρεία προκειμένου να διεκπεραιώσουν μία μεταφορά πραγμάτων, αφετέρου δε οι Μεταφορικές Εταιρείες - Μεταφορείς, οι οποίες υποβάλουν στους Χρήστες προσφορές προκειμένου να αναλάβουν μία Μεταφορά. Τα μέλη μπορούν να συνάψουν συμβάσεις μεταφοράς μεταξύ τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Βάσει των συμβάσεων αυτών τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις γεννιούνται μόνο μεταξύ του χρήστη ιδιώτη που αναρτά την αγγελία του για μεταφορά και του χρήστη επαγγελματία που κάνει την προσφορά του για αυτή τη μεταφορά και των οποίων είναι και αποκλειστική ευθύνη η εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

Το eMetafores.gr δεν αποτελεί μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών, ούτε είναι πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς, ούτε πράκτορας ή μεσάζον οποιουδήποτε είδους. Ο ιστότοπος λειτουργεί ως ένα ουδέτερο πεδίο, μέσω του οποίου οι πάροχοι μεταφορών και τα μέλη μπορούν να συναντηθούν και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συναλλαγών. Το eMetafores.gr, οι εκπρόσωποι του, οι εργαζόμενοι σε αυτό και οι βοηθοί του δεν ευθύνονται για τους κινδύνους που συνδέονται με την διαπραγμάτευση και την εκτέλεση των συμβάσεων και των συναλλαγών όπως επίσης δεν ευθύνονται και με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές και τις συναλλαγές. Δεν φέρει το eMetafores.gr καμία ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας, ή τις νομικές πτυχές της απασχόλησης και τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας. Το eMetafores.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ισχυρισμούς παρόχων μεταφορών όσον αφορά τις άδειες, την ασφάλιση τους, την καταγραφή, την ένταξη ή την επαγγελματική ένωση ή και οποιαδήποτε άλλη αξίωση συνταχθεί έκθεση σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής ή της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Το eMetafores.gr δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές, τα κείμενα και τις εικόνες που δημοσιεύονται από τα μέλη για την νομιμότητα τους και την αποδοχή τους. Τα μέλη δε αποκλειστικά με δική τους ευθύνη χρησιμοποιούν το σύστημα αξιολόγησης των μελών. Το eMetafores.gr δύναται ανά πάσα στιγμή να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια παροχή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αιτιολογία.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο αυτόν και η χρήση του υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ του eMetafores.gr και των Μελών - Χρηστών - Επισκεπτών του. Ειδικότερα:

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο εσωτερικό του ιστότοπου, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το eMetafores.gr θα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τομείς του ιστότοπου χωρίς την ανάγκη για εγγραφή. Οι όροι χρήσης όπως ορίζονται παρακάτω ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και σε κάθε αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ εσάς και του eMetafores.gr. Κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησης των μελών το eMetafores.gr μπορεί να αποκαλύψει στα μέλη του ή μπορεί αυτά μάθουν ή να ανακαλύψουν, έγγραφα του eMetafores.gr επιχειρηματικές πρακτικές αυτού, κωδικό αντικειμένου, τον πηγαίο κώδικα, τρόπους διοίκησης, τρέχουσες και μελλοντικές στρατηγικές του eMetafores.gr, την εμπορία πληροφοριών, χρηματοοικονομικές πληροφορίες, το λογισμικό, τις τεχνολογίες, διαδικασίες, μεθόδους κι εφαρμογές, ή άλλες πτυχές της επιχείρησης του eMetafores.gr. Με το παρόν συμφωνείτε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και είναι πνευματική ιδιοκτησία του eMetafores.gr. Οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ειδικά άμεσων ανταγωνιστών, απαγορεύεται αυστηρά τόσο κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας, όσο και μετά την καθ' οιανδήποτε τρόπο τυχόν λύση ή λήξη της.

Ο δικτυακός τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν πρόσβαση στο σύστημα από την Ελλάδα. Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα από περιοχές εκτός της Ελλάδος, στη συνέχεια θα είστε υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.

Εγγυάστε ότι είναι νόμιμο για σας να κάνετε χρήση του ιστότοπου eMetafores.gr. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους. Μια αποτυχία ή καθυστέρηση στην επιβολή της συμμόρφωσης με μια ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος καθεστώτος, δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των όρων. Η ακυρότητα μεμονωμένων όρων της παρούσας σύμβασης δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων διατάξεων. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ως προς τη χρήση σας του δικτυακού τόπου και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ή εκπροσώπηση σε σχέση με τους συμβαλλόμενους.

Το eMetafores.gr δεν ευθύνεται για την ορθότητα, την νομιμότητα, την πληρότητα και την ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού (μέσω διαφημιστικών banner π.χ.).

α1. Ορισμοί

Εγγεγραμμένο Μέλος ή Μέλος: Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Ιδιώτης, Μεταφορέας, Μεταφορική εταιρεία) που έχει εγγραφεί και έχει αποκτήσει έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης (password) στο eMetafores.gr και είναι υπεύθυνος για όλους τους κωδικούς και τον τρόπο χρήσης του eMetafores.gr. Επίσης το Εγγεγραμμένο Μέλος ή Μέλος αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης του παρόντος ως ουσιώδεις κι απολύτως δεσμευτικούς και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης κάθε φορά που εισέρχεται κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού στο eMetafores.gr

Χρήστης : είναι Μέλος του eMetafores.gr και μπορεί να καταχωρεί στο eMetafores.gr λίστα/ες με τα πράγματα που θέλει να μεταφέρει.

Μεταφορική Εταιρεία - Μεταφορέας: είναι Μέλος του eMetafores.gr (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν) και δίνει προσφορές στον ενδιαφερόμενο Χρήστη προκειμένου να αναλάβει να μεταφέρει τα πράγματα του.

Επισκέπτης: Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται ιστοσελίδες του eMetafores.gr στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

Κωδικός Πρόσβασης: Είναι ο κωδικός αποτελούμενος από αριθμούς ή και γράμματα, ο οποίος ανήκει σε ένα Εγγεγραμμένο Μέλος του eMetafores.gr και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα Μέλος μπορεί να είναι δικαιούχος περισσότερων κωδικών πρόσβασης. Απαγορεύεται η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος χρήσης του eMetafores.gr από το Μέλος. Οι κωδικοί πρόσβασης του κάθε Μέλους είναι ατομικοί και δεν μεταβιβάζονται. Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης σε οιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στο eMetafores.gr από τους υπαλλήλους και συνεργάτες νομικού προσώπου Μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθεί ο ακριβής αριθμός και τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτού που θα είναι χρήστες.

Μεταφορά: είναι η μεταφορά πραγμάτων που καταχωρεί o Χρήστης στο eMetafores.gr για την οποία δίνουν προσφορές οι Μεταφορείς.

Εγγραφή: είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού στο eMetafores.gr. Η αποδοχή της εγγραφής ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του eMetafores.gr.

Αμοιβή: Είναι το ποσό που προκύπτει αυτόματα και σύμφωνα με τον πίνακα (Ποσά προσφοράς - Αμοιβή) που ακολουθεί και που καταβάλει ο Χρήστης έπειτα από την αποδοχή κάποιου Μεταφορέα και τη δημιουργία της μεταξύ τους σύμβασης μεταφοράς ως εγγύηση και το οποίο αυτό ποσό αφαιρείται πάντα εν συνεχεία στο σύνολο του, από τη συμφωνημένη αμοιβή που θα λάβει ο Μεταφορέας για την εκτέλεση αυτής.

Ακύρωση: είναι το δικαίωμα των Μεταφορέων ή Χρηστών να υπαναχωρήσουν από την σύμβαση

α2. Ευθύνη Εγγεγραμμένου Μέλους - Επισκέπτη

Όποιος, ανεξαρτήτως ιδιότητας, επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί το eMetafores.gr αναλαμβάνει και την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχούσα ζημία υποστεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ειδικά το Εγγεγραμμένο Μέλος είναι υπεύθυνο σε κάθε περίπτωση για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών (passwords) που είναι καταχωρημένοι στο όνομα του. Συνομολογείται ότι η χρήση των κωδικών του και των υπηρεσιών του eMetafores.gr αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι προήλθε από το Εγγεγραμμένο Μέλος και δικαιούχο των κωδικών. Ως εκ τούτου το Εγγεγραμμένο Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του eMetafores.gr για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτό από κακή και αθέμιτη, αντισυμβατική ή αδικοπρακτική, χρήση των κωδικών πρόσβασης του από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ανεξαρτήτου αν αυτό είχε δηλωθεί για τη χρήση του κωδικού από το Εγγεγραμμένο Μέλος στο eMetafores.gr. Περαιτέρω το Εγγεγραμμένο Μέλος συμφωνεί κι αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του eMetafores.gr τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου - συνδρομητή, από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Το Εγγεγραμμένο Μέλος - Επισκέπτης του eMetafores.gr και τις υπηρεσίες του κατά τρόπο άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικό προς αυτό.

Η παροχή των υπηρεσιών προς κάθε Μέλος ξεκινά από τη στιγμή που αποδέχεται με την εγγραφή του το παρόν Συμφωνητικό και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης κάθε φορά που εισέρχεται κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού στο eMetafores.gr. Εκτός διαφορετικής ρητής συμφωνίας, δεν έχετε δικαίωμα εναντίωσης ή ακύρωσης του παρόντος συμφωνητικού σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας των καταναλωτών ή κάθε αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα μετά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών.

α3. Χρήση του eMetafores.gr

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν έχετε δικαίωμα δικαιοπραξίας ή έχει ανακληθεί η ιδιότητα σας ως Μέλους στο eMetafores.gr. Κατά τη χρήση του eMetafores.gr ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται:

- να δημοσιεύετε, αναγράφετε ή αποστέλλετε περιεχόμενο σε ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχές των τοποθεσιών μας

- να παραβιάζετε νόμους, να ζητάτε ή να αποδέχεστε την μεταφορά πραγμάτων που απαγορεύεται από την εν γένει νομοθεσία ή να παραβιάζετε με άλλον τρόπο τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων

- να μην καταβάλλετε την αμοιβή για την μεταφορά πραγμάτων που έχετε συμφωνήσει (αν είστε ιδιώτης) ή να αρνείστε την αμοιβή για μια μεταφορά εφόσον η προσφορά σας έγινε δεκτή (αν είστε επαγγελματίας) εκτός εάν ο συμβαλλόμενος έχει αλλάξει ουσιαστικά τους όρους σύμβασης μετά την αποδοχή της μεταφοράς, εάν έχει γίνει σαφές τυπογραφικό λάθος ή εάν δεν μπορείτε να πιστοποιήσετε την ταυτότητα του χρήστη

- να παρεμβαίνετε στις καταχωρίσεις άλλων χρηστών

- να παρακάμπτετε ή να χειραγωγείτε την τιμολογιακή δομή, τη διαδικασία χρέωσης ή τα ποσά που οφείλονται στο eMetafores.gr

- να δημοσιεύετε ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο (περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων)

- να πράττετε οτιδήποτε μπορεί να υπονομεύσει τα συστήματα σχολιασμού ή αξιολόγησης (όπως εμφάνιση, εισαγωγή ή εξαγωγή πληροφοριών σχολιασμού σε τοποθεσίες εκτός eMetafores.gr ή χρήση αυτών των πληροφοριών για σκοπούς που δεν σχετίζονται με το eMetafores.gr)

- να μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας στο eMetafores.gr (περιλαμβανομένων των σχολίων) και το αναγνωριστικό χρήστη σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση μας

- να διανέμετε ή να δημοσιεύετε ενοχλητική, αυτόκλητη ή μαζική ηλεκτρονική επικοινωνία, γράμματα-αλυσίδες ή σχήματα πυραμίδας

- να διανέμετε ιούς ή άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βλάψουν το eMetafores.gr ή τα συμφέροντα ή την περιουσία των χρηστών του eMetafores.gr

- να αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από τις τοποθεσίες, τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία μας ή τα πνευματικά δικαιώματα και τις εμπορικές ονομασίες του eMetafores.gr ή να συλλέγετε ή να συγκεντρώνετε με άλλον τρόπο πληροφορίες για τους χρήστες, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων e-mail, χωρίς τη συναίνεση τους

- να κάνετε εικονικές προσφορές ενάντια σε δική σας ή μη προσφορά ή να έχετε συνεργάτες ή υπαλλήλους που να κάνουν εικονικές ανταγωνιστικές προσφορές

- να παραπλανάτε σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχετε και οι οποίες να μην ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της πρότασης μεταφοράς

- να προσπαθείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον χρήστη (επαγγελματία ή ιδιώτη) ή να αποκαλύπτετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας ή τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας προς τους υπόλοιπους επισκέπτες - μέλη - χρήστες με τη χρήση φωτογραφιών, εικόνων, λογοτύπων, συνδέσμων, ιστοσελίδων, σχολίων κ.λπ.

Εάν εγγράφεστε στο eMetafores.gr ως νομικό πρόσωπο (κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρία, κοινοπραξία κ.λπ.), δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε νομικά αυτό το νομικό πρόσωπο. Εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο eMetafores.gr ως νομικό πρόσωπο στα πλαίσια της εμπορικής σας ιδιότητας, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών.

Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί έναντι του αντισυμβαλλόμενου σας. Το eMetafores.gr δεν ενέχεται με κανέναν τρόπο στις συμβάσεις μεταξύ Χρηστών και Μεταφορέων. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, διαβάστε την σχετική ενότητα περί της πολιτικής ακύρωσης.

Η μεταφορά πραγμάτων από διεθνείς μεταφορείς μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν φόρων και τελωνειακών δασμών.

α4. Καταχρηστική χρήση του eMetafores.gr

Το eMetafores.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρεί σε καλή λειτουργική κατάσταση τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες του και ασφαλή την κοινότητα - ιστότοπο. Παρακαλούμε να μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα, προσβλητικό περιεχόμενο και παραβιάσεις των πολιτικών μας.

Χωρίς περιορισμό για τα υπόλοιπα επανορθωτικά μέτρα, μπορεί να σας αποστείλουμε προειδοποιήσεις, να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την παροχή των υπηρεσιών μας και τους λογαριασμούς Μέλους, να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε την πρόσβαση και τις δραστηριότητες σας στις τοποθεσίες μας (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της ακύρωσης προσφορών και της κατάργησης καταχωρίσεων), να καθυστερήσουμε ή να καταργήσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο, να καταργήσουμε τυχόν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με το λογαριασμό σας, να μειώσουμε ή να διαγράψουμε λογαριασμούς και να λάβουμε τεχνικά και νομικά μέτρα και να σας αποκλείσουμε από τις τοποθεσίες μας, εάν:

- πιστεύουμε ότι δημιουργείτε προβλήματα (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της παρενόχλησης του προσωπικού του eMetafores.gr ή άλλων χρηστών ή της υποβολής παράλογων νομικών απειλών κατά του eMetafores.gr) ή εκθέτετε εμάς ή άλλον χρήστη του eMetafores.gr σε οικονομική ζημία ή νομικές ευθύνες

- πιστεύουμε ότι δεν ενεργείτε σύμφωνα με το γράμμα ή το πνεύμα του παρόντος συμφωνητικού ή των πολιτικών μας

- παρά τις εύλογες προσπάθειες μας, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ή να πιστοποιήσουμε πληροφορίες που μας έχετε παράσχει

- λαμβάνετε κατ' εξακολούθηση αρνητική αξιολόγηση και σχόλια από τα Μέλη με τα οποία συναλλάσσεσθε

Το eMetafores.gr δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την πράξη του αυτή και το μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση από το eMetafores.gr σχετικά με την ακύρωση αυτή. Τα τέλη που οφείλει το μέλος που ακυρώνεται από το eMetafores.gr παραμένουν οφειλόμενα ακόμη και μετά την ακύρωση. Οι αξιολογήσεις δε αυτού παραμένουν ενεργές στον ιστότοπο του eMetafores.gr. Τα μέλη που ακυρώνονται - αποκλείονται από το eMetafores.gr δεν έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ξανά είτε με το ίδιο, είτε με ξένο όνομα παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του eMetafores.gr. Σε κάθε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του eMetafores.gr και κατά του ακυρωμένου - αποκλεισμένου μέλους, ποινική ρήτρα 2.000,00€ που αναγνωρίζεται σήμερα από τα μέλη ως δίκαιη, εύλογη, αληθινή κι ανάλογη της ζημίας που θα υποστεί το eMetafores.gr σε τέτοια περίπτωση.

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς που έχουν μείνει ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε τη λειτουργία τοποθεσιών του eMetafores.gr. Συμφωνείτε να μην θεωρείτε υπεύθυνο το eMetafores.gr για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας της ανάληψης των μέτρων που αναφέρονται πιο πάνω από το eMetafores.gr.

α5. Απαγόρευση ενοχλητικής αλληλογραφίας

Δεν ανεχόμαστε την ενοχλητική αλληλογραφία (αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες). Ορίστε τις προτιμήσεις ειδοποίησης του eMetafores.gr έτσι ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας με τον τρόπο που εσείς προτιμάτε. Δεν μπορείτε να προσθέτετε άλλους χρήστες του eMetafores.gr ακόμα κι αν πρόκειται για χρήστες που έχουν συμβληθεί με εσάς, στη λίστα αλληλογραφίας σας (e-mail ή απλό ταχυδρομείο) χωρίς τη συναίνεση τους.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία επικοινωνίας μας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή να στέλνετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο που συνιστά παραβίαση του συμφωνητικού χρήστη. Μπορούμε να ελέγχουμε αυτόματα και να φιλτράρουμε με μη αυτόματο τρόπο τα μηνύματα e-mail καθώς και τα μηνύματα του συστήματος επικοινωνίας του eMetafores.gr πριν από την αποστολή τους μέσω των εργαλείων επικοινωνίας προκειμένου να εντοπίζουμε ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ιούς, επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος κι άλλες κακόβουλες δραστηριότητες ή παράνομο ή απαγορευμένο περιεχόμενο, αλλά δεν αποθηκεύουμε αυτά τα μηνύματα για διάστημα πέραν των δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση τους. Εάν στείλετε ένα e-mail ή μήνυμα σε μια διεύθυνση e-mail η οποία δεν είναι καταχωρημένη διεύθυνση e-mail του eMetafores.gr και ανήκει σε μέλος του eMetafores.gr δεν αποθηκεύουμε μόνιμα αυτό το e-mail ούτε χρησιμοποιούμε αυτήν τη διεύθυνση e-mail για διαφημιστικούς σκοπούς.

Για να αναφέρετε ενοχλητική αλληλογραφία από άλλους χρήστες του eMetafores.gr επικοινωνήστε μαζί μας ενημερώνοντας μας σχετικά.

α6. Χρήση στοιχείων για άλλους χρήστες του eMetafores.gr

Οι τοποθεσίες και οι υπηρεσίες μας δίνουν στα μέλη τη δυνατότητα να μοιράζονται προσωπικά στοιχεία με τα μέλη που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή, μπορεί δηλαδή να αποκτήσουν πρόσβαση στο όνομα, το αναγνωριστικό χρήστη, τη διεύθυνση e-mail και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αλληλογραφίας και οικονομικά στοιχεία για το άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη συναλλαγή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα άλλα μέλη θα σεβαστούν το απόρρητο ή την ασφάλεια των στοιχείων σας και για το λόγο αυτόν σας ενθαρρύνουμε να αξιολογείτε τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεστε πριν προχωρήσετε σε συναλλαγές και μοιραστείτε τα στοιχεία σας μαζί τους. Παρομοίως, σας ζητούμε να σέβεστε το απόρρητο των άλλων μελών και να τους ενημερώνετε για τις πολιτικές σας περί απορρήτου και ασφάλειας. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να δίνετε στα άλλα Μέλη τη δυνατότητα να διαγράφονται από τη βάση δεδομένων σας και να ελέγχουν τα στοιχεία που έχετε συλλέξει για αυτούς.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία των μελών μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και μόνο για:

- σκοπούς σχετικούς με τις συναλλαγές του eMetafores.gr που δεν αποτελούν αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες

- χρήση υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του eMetafores.gr και άλλους σκοπούς με τους οποίους έχουν συμφωνήσει ρητά τα μέλη.

β. Χρεώσεις

Καμία χρέωση δεν υπάρχει και κανένα χρηματικό ποσό δεν οφείλεται για την είσοδο στον ιστότοπο eMetafores.gr ούτε και για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης και την ιδιότητα του Εγγεγραμμένου Μέλους είτε είστε Ιδιώτης είτε Επαγγελματίας. Καμία χρέωση ακόμα δεν υπάρχει στους Χρήστες για την υποβολή προτάσεων μεταφοράς εκτός αν οι ίδιοι επιλέξουν να κάνουν χρήση της Προώθηση καταχώρησης. Καμία χρέωση επίσης δεν υπάρχει και για την υποβολή των προσφορών από τους Επαγγελματίες.

β1. Η αποδοχή μιας προσφοράς τιμής στο ανάλογο πεδίο και στην προβλεπόμενη οθόνη καταχώρησης για την σύναψη της συμβάσεως μεταφοράς είναι δεσμευτική για τον Χρήστη. Αυτός που κάνει τη προσφορά τιμής δηλώνει την σύναψη μαζί του σύμβασης με βάσει τους όρους που έχει ορίσει ο Χρήστης και είναι δεσμευμένος με αυτήν την προσφορά τιμής που έχει καταθέσει. Η προσφορά τιμής δεν μπορεί έπειτα από τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς να ανακληθεί ή να μεταβληθεί.

β2. Ο Χρήστης μπορεί να αποδεχτεί όποια προσφορά τιμής επιθυμεί ανεξαρτήτως αν είναι η χαμηλότερη, αξιολογώντας τους μεταφορείς βάσει των δικών του αναγκών και προτεραιοτήτων. Αν ο Χρήστης αποδεχτεί τη προσφορά του μεταφορέα συνάπτεται άμεσα τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς μεταξύ του Χρήστη και του Μεταφορέα σύμβαση μεταφοράς. Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζεται από τη περιγραφή της καταχώρησης και των υπολοίπων πληροφοριών που έχει δώσει ο Χρήστης όπως αυτά εμφαίνονται τη στιγμή που ο μεταφορέας έκανε τη προσφορά τιμής του, καθώς και τυχόν συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που έγιναν πριν τη σύναψη της συμβάσεως μεταφοράς.

β3. Ο Μεταφορέας οφείλει αμοιβή στο eMetafores.gr όταν καταρτισθεί η σύμβαση μεταφοράς με την μεσολάβηση ή υπόδειξη του eMetafores.gr. Η σύμβαση θεωρείται ως καταρτισθείσα μόλις ο Χρήστης αποδεχθεί την προσφορά του Μεταφορέα. Η αμοιβή του eMetafores.gr για τη σύναψη συμβάσεων των μελών υπολογίζεται ως ποσοστό της προσφοράς του μεταφορέα σύμφωνα πάντα με τον πίνακα που ακολουθεί και ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

β4. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται ως εγγύηση - προκαταβολή αρχικά από τον Χρήστη στο eMetafores.gr και εν συνεχεία ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΝ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ και το ποσό της μεταφοράς που έχει συμφωνηθεί για την εκτέλεση της συμβάσεως αυτής. Η καταβολή της αμοιβής είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο εκτέλεσης της συμβάσεως. Η υποχρέωση της καταβολής αμοιβής δεν εξαρτάται από την τελική ή όχι πραγματοποίηση της συμβάσεως, την τυχόν υπαναχώρηση των συμβαλλομένων μερών από αυτή ή την καταγγελία της συμβάσεως. Η καταβολή της μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους και κατ’ επιλογή του Χρήστη κι επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο εκείνον, οι όποιες ενδεχόμενες προμήθειες, των υπηρεσιών αυτών. α) με Paypal, β) με κατάθεση σε τράπεζα γ) μέσω e-banking. Η αποπληρωμή του μεταφορέα από τον Χρήστη, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον μεταφορέα και κατευθείαν από τον Χρήστη. Το eMetafores.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν ούτε για τον τρόπο πληρωμής του Μεταφορέα από τον Χρήστη. Ο τρόπος πληρωμής έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την αποδοχή από τον Χρήστη της πρότασης μεταφοράς του Μεταφορέα.

β5. Η αμοιβή καταβάλλεται από τον Χρήστη που έχει αναρτήσει την καταχώρηση του στο eMetafores.gr ΠΡΙΝ την γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του Μεταφορέα κι εντός των επόμενων 3 εργάσιμων ημερών, απο τη στιγμή που έκανε αποδοχή προσφοράς του μεταφορέα. Η εγγύηση - προκαταβολή που καταβάλλεται από τους ιδιώτες αφορά την εξασφάλιση του δρομολογίου του μεταφορέα και την αποφυγή της άσκοπης μετακίνησης του προς το σημείο παραλαβής και εν συνεχεία ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΝ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ. Το eMetafores.gr τιμολογεί τη Μεταφορική Εταιρεία - Μεταφορέα για το ποσό της αμοιβής κι αντίστοιχα η Μεταφορική Εταιρεία - Μεταφορέας τιμολογεί τον Χρήστη για ολόκληρο το ποσό της αποδεκτής από αυτόν προσφοράς. Η καταβολή της αμοιβής είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο εκτέλεσης της συμβάσεως. Η υποχρέωση καταβολής της δεν εξαρτάται από την τελική ή όχι πραγματοποίηση της συμβάσεως, την τυχόν υπαναχώρηση των συμβαλλομένων μερών από αυτή ή την καταγγελία της συμβάσεως. Είναι δυνατόν, κατά αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του eMetafores.gr να επιστρέψει την αμοιβή που του έχει καταβληθεί ή να παραιτηθεί από το δικαίωμα να τη λάβει σε ένδειξη καλής πίστης και θέλησης. Το eMetafores.gr υποχρεούται να αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση καταβολής σε αυτό της αμοιβής.Ποσό προσφοράς σε € Αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α
από 0,01 € μέχρι 99,99 10,00€
από 100,00 € μέχρι 299,99 20,00€
από 300,00 € μέχρι 499,99 30,00€
από 500,00 € μέχρι 799,99 40,00€
από 800,00 € και πάνω 50,00€


Σημείωση: Για τις διεθνείς μεταφορές και για ποσά μέχρι των 300,00€ ισχύουν οι χρεώσεις του παραπάνω πίνακα, για ποσά από 300,01€ και πάνω ισχύει αμοιβή ίση με το 8% του συμφωνηθέντος ποσού.

β6. Το eMetafores.gr μπορεί ελεύθερα κι οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλει το ύψος των αμοιβών αυτών. Το eMetafores.gr δύναται να παρέχει στους Μεταφορείς εκπτώσεις επί των άνω αμοιβών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οπότε ο ανωτέρω πίνακας θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Το eMetafores.gr μπορεί να αλλάξει προσωρινά τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες του για διαφημιστικούς σκοπούς ή για νέες υπηρεσίες και οι αλλαγές αυτές ισχύουν από τη στιγμή που θα δημοσιεύουμε - κοινοποιήσουμε το προσωρινό διαφημιστικό μέτρο ή τη νέα υπηρεσία στις τοποθεσίες μας ή προσωπικά (μέσω email, sms, τηλεφωνικά, κ.λπ.) αντίστοιχα.

β7. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις και αμοιβές αναφέρονται σε ευρώ. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη καταβολή όλων των χρεώσεων, των επιπλέων προς τρίτους προμηθειών και των ισχυόντων φόρων για τη χρήση των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας μέσω έγκυρης μεθόδου πληρωμής.

β8. Η ματαίωση της εκπλήρωσης της σύμβασης από τον Μεταφορέα δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής. Ομοίως, ο Μεταφορέας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση του αυτή, σε περίπτωση που εκείνος εκτελέσει την μεταφορά αλλά δεν εισπράξει το τίμημα αυτής από τον Χρήστη. Μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης, δικαιολογημένης και για λόγους που δεν έχει υπαιτιότητα κάποιο συμβαλλόμενο μέρος (Χρήστης ή Μεταφορέας) ματαίωσης εκπλήρωσης της σύμβασης, υφίσταται η δυνατότητα επιστροφής της Αμοιβής κατά την αποκλειστική κρίση και διακριτική ευχέρεια του eMetafores.gr.

β9. Το eMetafores.gr δεν μπορεί και δεν εγγυάται για τη συμπεριφορά κατά τις εμπορικές συναλλαγές των μελών του ιστότοπου σύμφωνα με τους νόμους και την καλή πίστη, ούτε για το εάν τα μέλη θα ανταπεξέλθουν στις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν μέσω του eMetafores.gr

γ. Λογαριασμός Μεταφορέα.

Με την εγγραφή του Μεταφορέα στο eMetafores.gr δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός λογαριασμός που του αντιστοιχεί. Ο λογαριασμός αυτός είναι μηδενικός εκτός εάν την συγκεκριμένη περίοδο ισχύει κάποια προσφορά οπότε ο λογαριασμός αυτός θα ξεκινάει με ένα bonus εγγραφής.

δ. ΦΠΑ

H καταβολή του Φ.Π.Α που συνδέονται με οποιαδήποτε συναλλαγή βαρύνει τον Μεταφορέα. Το ποσό προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας που υποβάλει ο Μεταφορέας δεν θα συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

ε. Αξιολόγηση

Μέσω του eMetafores.gr παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη σε ειδικό χώρο του ιστοτόπου να αξιολογούνται μεταξύ τους ύστερα από την εκτέλεση μιας Μεταφοράς. Οι αξιολογήσεις αυτές σκοπό έχουν να σχηματίζει κάθε επισκέπτης, μέλος ή χρήστης του ιστοτόπου μια εικόνα και να έχει μια κατά το δυνατό ενημέρωση σχετικά με την συνέπεια και την αξιοπιστία των Μεταφορέων, ώστε να αξιολογεί καλύτερα τις προσφορές που θα δέχεται από τους Μεταφορείς. Η αξιολόγηση των Μελών γίνεται βαθμολογώντας και αφήνοντας κάποιο σύντομο σχόλιο μετά την ολοκλήρωση της Μεταφοράς ως εξής:Βαθμολογία Εξυπηρέτηση
1 Αστέρι € Πολύ κακή εξυπηρέτηση
2 Αστέρια Κακή εξυπηρέτηση €
3 Αστέρια Μέτρια εξυπηρέτηση
4 Αστέρια Καλή εξυπηρέτηση
5 Αστέρια Πολύ καλή εξυπηρέτηση


Δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση, είτε θετική είτε αρνητική, να είναι μεθοδευμένη, παραπλανητική, προσβλητική ή συκοφαντική, διότι εκτός των συνεπειών ως προς τη χρήση του ιστοτόπου, ενδέχεται να επιφέρει και νομικές κυρώσεις. Αξιολογήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή που έχουν καταχωρηθεί δίχως να έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή των εμπλεκόμενων μελών διαγράφονται δίχως καμία άλλη ενημέρωση. Εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπεται για κανένα απολύτως λόγο και με κανέναν τρόπο, η χρήση του χώρου των αξιολογήσεων για δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και κεκαλυμμένης ή μη διαφήμισης.

Δέχεστε ότι καταχωρώντας μια Μεταφορά ή δίνοντας προσφορά για κάποια Μεταφορά, είναι πιθανό ότι κάποιο Μέλος θα σας αξιολογήσει και αναγνωρίζετε ότι αυτή η αξιολόγηση αποτελείται αποκλειστικά από σχόλια που έχουν γράψει άλλα Μέλη για εσάς και από την βαθμολογία που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις αξιολογήσεις που έχετε λάβει στο eMetafores.gr σε άλλους διαδικτυακούς τόπους εκτός του eMetafores.gr. Επίσης όταν αξιολογείτε κάποιο Μέλος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό και κοινή λογική, δεν πρέπει η αξιολόγηση αυτή να είναι συκοφαντική ή οτιδήποτε άλλο που να προσβάλει τα άλλα Μέλη και που πιθανώς θα οδηγήσουν σε νομικές διαδικασίες εναντίον σας. Η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων, συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα στο eMetafores.gr μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της χρήσης του eMetafores.gr και εφόσον ενδείκνυται, την αναφορά στις αρμόδιες αρχές. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων Μέλους σε μια αξιολόγηση. Δεν επιτρέπεται επίσης η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μια αξιολόγηση.

ζ. Περιεχόμενο

Όταν μας παρέχετε περιεχόμενο, μας εκχωρείτε μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, συνεχές, αμετάκλητο, δωρεάν και με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης δικαίωμα να ασκούμε τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημοσίευσης, εμπορικών ονομασιών και βάσεων δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχετε επί του περιεχομένου σε κάθε γνωστό ή μελλοντικό μέσο. Επιπλέον, παραιτείστε όλων των ηθικών δικαιωμάτων που έχετε επί του περιεχομένου στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

η. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του eMetafores.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του eMetafores.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης Το Εγγεγραμμένο Μέλος - Επισκέπτης απαγορεύεται να στέλνει (upload) ή να εκπέμπει στοιχεία του eMetafores.gr μέσω φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

θ. Ευθύνη

θ1. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό και τους όρους Χρήσης δεν περιορίζει και δεν εξαιρεί την ευθύνη μας για παραπλανητική παρουσίαση, θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε δικό μας δόλο ή βαριά αμέλεια ή σε δόλο ή βαριά αμέλεια των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων μας ή κάθε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί βάσει του νόμου.

θ2. Δεν θα θεωρείτε υπεύθυνο το eMetafores.gr για τυχόν ζημίες μπορεί να υποστείτε εξαιτίας ανάληψης εκ μέρους του eMetafores.gr των μέτρων που αναφέρονται στην ενότητα καταχρηστική χρήση του eMetafores.gr πιο πάνω ή εξαιτίας των ενεργειών ή παραλείψεων άλλων χρηστών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των στοιχείων που δημοσιεύουν, των προσφορών που καταχωρούν και της καταστροφής εκ μέρους τους στοιχείων που θεωρούνται πλαστά. Αναγνωρίζετε ότι οι τοποθεσίες μας αποτελούν ένα μέσο που επιτρέπει στον καθένα να μεταφέρει σχεδόν οτιδήποτε, ανά πάσα στιγμή, από οποιοδήποτε μέρος, σε ποικιλία τύπων και τοποθεσιών όπως αποθήκες, καταστήματα, με αμοιβή κατόπιν δημοπρασίας. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν έχουμε στην κατοχή μας τα πράγματα που καταχωρίζονται προς μεταφορά μέσω του eMetafores.gr. Οι συμφωνίες ολοκληρώνονται αποκλειστικά μεταξύ των Χρηστών και των Μεταφορέων χωρίς καμία ανάμειξη του eMetafores.gr.

θ3. Δεν ελέγχουμε τις καταχωρίσεις ή το περιεχόμενο των Χρηστών και των Μεταφορέων και δεν εμπλεκόμαστε στις συναλλαγές μεταξύ τους. Παρότι μπορεί να βοηθάμε προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση διαφωνιών μέσω διαφόρων προγραμμάτων, δεν ελέγχουμε και δεν εγγυόμαστε την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των παρουσιαζομένων ή και διαφημιζόμενων υπηρεσιών, την αλήθεια ή την ακρίβεια των καταχωρίσεων, την αλήθεια ή την ακρίβεια των σχολίων ή άλλου περιεχομένου που δημοσιεύουν τα Εγγεγραμμένα Μέλη στις τοποθεσίες μας, το οποιοδήποτε δικαίωμα των Χρηστών επί των προς μεταφορά πραγμάτων - αντικειμένων, την ικανότητα τους να καταβάλουν τη συμφωνηθείσα αμοιβή ή ότι ο Μεταφορέας θα εκτελέσει τη σύμβαση βάσει των συμφωνηθέντων όρων.

θ4. Μην υποθέτετε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μεταφορά ενός πράγματος και η αποδοχή αυτής είναι έγκυρη και νόμιμη απλά επειδή αναγράφεται σε μία από τις τοποθεσίες μας. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της συμβάσεως μεταφοράς. Η εκτέλεση της συμβάσεως ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα συμβαλλόμενα μέρη και καμία ευθύνη δεν φέρει το eMetafores.gr για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτής.

θ5. Αποδέχεστε την αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα των ενεργειών σας σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για εσάς και τη νομιμότητα των προς μεταφορά πραγμάτων και αντίστοιχα των παρεχομένων υπηρεσιών μεταφοράς που καταχωρείτε στις τοποθεσίες μας.

θ6. Παρότι χρησιμοποιούμε τεχνικές που έχουν ως στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας και της αλήθειας των πληροφοριών που παρέχουν οι χρήστες μας, η επαλήθευση των χρηστών στο internet είναι δύσκολη. Το eMetafores.gr δεν μπορεί και δεν επιβεβαιώνει και δεν υποχρεούται να ελέγξει για την ακρίβεια ή την αλήθεια των ταυτοτήτων των Εγγεγραμμένων μελών, Χρηστών ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που μας παρέχουν ή δημοσιεύουν στις τοποθεσίες μας.

θ7. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και στη λειτουργία των τοποθεσιών μας, μπορεί να παρέμβουν διάφοροι παράγοντες που διαφεύγουν από τον έλεγχο μας. Παρότι θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να διατηρήσουμε τη συνεχή παροχή των υπηρεσιών, δεν μπορούμε να την εγγυηθούμε και δεν παρέχουμε καμία υπόσχεση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας.

θ8. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Ελληνικό δίκαιο εμείς (συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων εταιρειών, των εκπρόσωπων, των εργαζόμενων, των βοηθών, των στελεχών) δεν φέρουμε συμβατική ή και αδικοπρακτική ευθύνη ή άλλως ευθύνη για επαγγελματικές ζημίες, όπως απώλεια δεδομένων, κερδών, εσόδων, πελατών, ευκαιριών, υπεραξίας, φήμης ή λειτουργικότητας ή για ζημίες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε εύλογα και οι οποίες οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, στη χρήση ή στην αδυναμία χρήσης εκ μέρους σας των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας.

ι. Αποδέσμευση

Εάν διαφωνείτε με έναν ή περισσότερους όρους, μας αποδεσμεύετε (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών, των εκπρόσωπων, των εργαζόμενων, των βοηθών) από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες θετικές και αποθετικές κάθε είδους, γνωστές και μη, που οφείλονται ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτή τη διαφωνία.

κ. Ακύρωση

Το κάθε Μέλος μπορεί να κάνει μια αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλετε μόνο αν κάθε εύλογη προσπάθεια για την επίτευξη μιας αποδεκτής λύσης έχει εξαντληθεί και είναι σαφές ότι η μετακόμιση - μεταφορά αυτή δε θα εκτελεστεί. Όταν κατατεθεί μια αίτηση ακύρωσης το άλλο μέλος της προτεινόμενης συναλλαγής αφού ειδοποιηθεί έχει προθεσμία 48 ωρών για να απαντήσει είτε με: την αποδοχή της αίτησης ακύρωσης και του λόγου που ζητείται αυτή ή απόρριψη της αίτησης ακύρωσης και αίτηση επανεξέτασης από το προσωπικό του eMetafores.gr. Αν η αίτηση ακύρωσης γίνει δεκτή από το έτερο συμβαλλόμενο μέλος, η εργασία μπορεί να αναρτηθεί ξανά στο eMetafores.gr ή να διαγραφεί από εμάς κατ’ επιλογή του ίδιου του μέλους. Αν η αίτηση ακύρωσης απορριφθεί από το άλλο μέλος, τότε αυτή αποστέλλεται στο eMetafores.gr κι εξετάζεται για την ορθότητα της ή μη και η τελική απόφαση του eMetafores.gr περί ακύρωσης ή όχι δεσμεύει και τα δύο Μέλη. Σε περίπτωση μη απαντήσεως του άλλου συμβαλλόμενου Μέλους περί της αιτήσεως ακυρώσεως από το ένα άλλο Μέλος έπειτα από την πάροδο 48 ωρών από την κοινοποίηση της αιτήσεως ακυρώσεως σε αυτό, αυτή γίνεται αυτομάτως δεκτή.

Αν μία σύμβαση ακυρωθεί είτε από τον Χρήστη είτε από τον Μεταφορέα για δικαιολογημένο λόγο, το ποσό που έχει καταβληθεί ως αμοιβή είναι δυνατόν να επιστραφεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του eMetafores.gr. Όποιος ζητεί την ακύρωση, οφείλει να εκθέσει τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης, προκειμένου να διαγνωστεί το δικαιολογημένο της ακύρωσης ή να γίνει προσπάθεια μεταβολής των όρων της συμφωνίας εφόσον είναι εφικτό και εφόσον μπορεί να τους ικανοποιήσει το άλλο μέλος. Αν το μέλος που ζήτησε την ακύρωση πρότεινε νέους όρους για την σύμβαση και αυτοί έγιναν αποδεκτοί από το άλλο μέλος, τότε η σύμβαση ισχύει όπως τροποποιήθηκε παράγοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη αντίστοιχα.

Το eMetafores.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οριστικά ή προσωρινά την είσοδο στον ιστότοπο και την χρήση αυτού σε όσους συστηματικά μετέρχονται τακτικές σύναψης συμβάσεων μεταφοράς και κατόπιν ακύρωσης τους, είτε δικαιολογημένης είτε αδικαιολόγητης και προκύπτει ότι αυτό πράττουν για αθέμιτους σκοπούς και επί ζημία της καλής λειτουργίας, φήμης και αξιοπιστίας του ιστοτόπου, καθώς και προς αποφυγή καταβολής της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής του. Ακόμα εάν ένα Μέλος διαπιστωθεί ότι ενεργεί καταχρηστικά ή υπάρχει υποψία από το eMetafores.gr ότι ενεργεί με τον τρόπο αυτό η αίτηση ακύρωσης απορρίπτεται αυτόματα και δικαιούται επιπλέον το eMetafores.gr να διαγράψει οριστικά το μέλος αυτό.

Περαιτέρω, σχετικά με την τύχη της καταχώρησης μεταφοράς, ισχύουν τα εξής: Αν η ακύρωση κριθεί δικαιολογημένη ή κριθεί αδικαιολόγητη η απόρριψη από το άλλο μέλος των νέων όρων, τότε η πρόταση μεταφοράς μπορεί να καταχωρηθεί εκ νέου στον ιστότοπο προκειμένου να υποβληθούν άλλες προσφορές. Αν η ακύρωση κριθεί αδικαιολόγητη ή κριθεί δικαιολογημένη η απόρριψη από το άλλο μέλος των νέων όρων, τότε η πρόταση μεταφοράς αποσύρεται οριστικά από τον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή της αμοιβής ανήκει αποκλειστικά στην κρίση του eMetafores.gr σύμφωνα με τα παραπάνω.

λ. Πρόσβαση και παρεμβολή

Οι τοποθεσίες μας περιλαμβάνουν κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών που υπάρχουν στις τοποθεσίες μας ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και ανήκει ή έχει εκχωρηθεί στο eMetafores.gr από τους χρήστες ή τρίτους. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε ρομπότ, αράχνες, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να αποκτάτε πρόσβαση στις τοποθεσίες μας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή, έγγραφη άδειά μας. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι:

- δεν θα κάνετε καμία ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλλει (κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια) παράλογα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας

- δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, διανέμετε ή προβάλλετε δημοσίως περιεχόμενο από τις τοποθεσίες μας, χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη άδεια του eMetafores.gr και του κατάλληλου τρίτου προσώπου, όποιο είναι αυτό κάθε φορά

- δεν θα παρεμβαίνετε ούτε θα επιχειρείτε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία των τοποθεσιών μας ή δραστηριοτήτων που διεξάγονται στις τοποθεσίες μας ή μαζί με αυτές, και

- δεν θα παρακάμπτετε τις κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ ή άλλα μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιούμε για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις τοποθεσίες μας.

μ. Απόρρητο

Δεν πουλάμε ούτε εκμισθώνουμε ή παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς τη ρητή συναίνεση σας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας μόνο όπως περιγράφεται στην πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του eMetafores.gr και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Θεωρούμε την προστασία του απορρήτου των χρηστών ως εξαιρετικά σημαντική αρχή της κοινότητας. Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας σε υπολογιστές που βρίσκονται στη Γαλλία και οι οποίοι προστατεύονται με φυσικές αλλά και τεχνολογικές συσκευές ασφαλείας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει, καθώς και να επιλέξετε να μην λαμβάνετε ορισμένες επικοινωνίες συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας. Για μια πλήρη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, δείτε την πολιτική περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων - Ιδιωτικό Απόρρητο του eMetafores.gr Εάν διαφωνείτε με τη μεταφορά ή χρήση των στοιχείων σας κατ' αυτόν τον τρόπο, μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

ν. Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και μόνο. Η διασπορά και η διάδοση, ανυπόστατων, παραπλανητικών - ψευδών, φημών, αξιολογήσεων, στοιχείων, ενδείξεων ή ανυπόστατων, παραπλανητικών - ψευδών, ειδήσεων, συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που αφορά εν γένει το eMetafores.gr και τους συνεργάτες του, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της χρήσης του eMetafores.gr κι εφόσον ενδείκνυται, την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Θα μας αποζημιώσετε εις ολόκληρο (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών, των εκπρόσωπων, των εργαζόμενων, των βοηθών) για κάθε απώλεια ή δαπάνη, περιλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων που θα υποστούμε εξαιτίας παραβίασης από μέρους σας, του παρόντος συμφωνητικού και μέρος αυτού ή παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

ξ. Μη αντιπροσώπευση

Το παρόν Συμφωνητικό δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί καμία αντιπροσώπευση, συνεργασία, κοινοπραξία, σχέση εργαζομένου - εργοδότη ή παροχέα - αγοραστή franchise.

ο. Ειδοποιήσεις

Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό, κάθε έγγραφο που αφορά το eMetafores.gr θα επιδίδεται νομίμως στην διεύθυνση που θα δηλώνεται κατόπιν επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eMetafores@eMetafores.gr Τα νομικά έγγραφα θα επιδίδονται με συστημένη αλληλογραφία κατόπιν επικοινωνίας μέσω e-mail στη διεύθυνση e-mail eMetafores@eMetafores.gr Στην περίπτωση σας θα σας αποστέλλουμε ειδοποιήσεις μέσω e-mail στη διεύθυνση e-mail που δώσατε στο eMetafores.gr κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει σταλεί μετά το πέρας 24 ωρών, εκτός εάν ο αποστολέας ειδοποιηθεί ότι η διεύθυνση e-mail δεν είναι έγκυρη. Εναλλακτικά, μπορεί να σας στείλουμε νομική ειδοποίηση με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δώσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται και από τους συμβαλλόμενους με συστημένη αλληλογραφία θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον αντισυμβαλλόμενο τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρόμησης.

π. Επίλυση διαφωνιών - Εφαρμοστέο δίκαιο - Αρμοδιότητα

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία μεταξύ εσάς και του eMetafores.gr συνιστάται ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε πρώτα απευθείας μαζί μας στο eMetafores@eMetafores.gr Θα λάβουμε υπόψη εύλογα αιτήματα για επίλυση της διαφωνίας μέσω εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφωνιών, όπως η μεσολάβηση ή η διαιτησία, αντί της αντιδικίας. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται και ερμηνεύεται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Για κάθε διαφορά που ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων όρων, αποκλειστικό αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Λαμίας, συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης, λήψης ασφαλιστικών μέτρων κ.λπ.

ρ. Γενικά

Εάν κάποια διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα διαγράφεται και θα ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις.

Οι τίτλοι των ενοτήτων έχουν καθαρά αναφορικό χαρακτήρα και δεν περιορίζουν σε καμία περίπτωση το αντικείμενο ή το εύρος της κάθε ενότητας.

Η αδυναμία μας να ενεργήσουμε σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους σας ή άλλων, δεν καταργεί το δικαίωμα μας να ενεργήσουμε σε επόμενες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα ενεργήσουμε έναντι όλων των παραβιάσεων του παρόντος Συμφωνητικού.


Scroll